ALTI MADDELİK KARARA AHDİ MİLLÎ, MİSAKI MİLLÎ ADI VERİLMİŞTİR…

0
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde bulunan millet vekillerinin çoğu KUVAYI MİLLİYECİLER olup Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin tasvibinden sonra seçilmişlerdi. Hatta, Gazi Mustafa Kemâl, Erzurum; Rauf (Orbay) Bey de Sivas’tan seçilmişti. Mazbatalarını da bizzat Padişah onaylamıştı. Bu meclis 12 Ocak 1920’de açıldı. Mecliste Rauf Bey seksen sekiz arkadaşıyla birlikte FELÂHI VATAN ADIYLA bir gurup oluşturdu. Bu grubun desteğiyle daha önce Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınmış olan kararlar altı madde hâlinde bu son Osmanlı Meclisi’nden de geçirilmiştir.

Bu altı maddelik karara “AHDİ MİLLÎ, MİSAKI MİLLΔ adı verilmiştir. “MİLLÎ YEMİN” “MİLLİ AND” anlamına gelir. Görülüyor ki Millî Mücadelemizin temelini teşkil eden hususlar o günün meşru hükûmeti tarafından da benimsenmiştir. Bu altı maddelik karar şöyledir. (Sadeleştirilmiş haliyle):

“Altında imzaları bulunan biz Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri, devletimizin istiklâli ve milletimizin istikbâli, haklı ve devamlı bir barışa ulaşmak için yapabildiği fedakarlıkların en azamîsi olan ve aşağıdaki esaslara tamamiyle uyulduğu takdirde mümkün olduğunu, belirten esaslar dışında bir Osmanlı saltanatının ayakta kalamayacağı ve toplumun varlığının devamının mümkün olmadığı kabul ve tasdik etmiştir:

1.) 30 Ekim 1918 Mondros Mûtarekesine göre; düşman işgali altında kalan Arapça konuşulan yerler halkın durumu, bunların hür olarak verecekleri oylara göre belirtilmesi gerekir. Mûtareke sınırları içinde ve dışında kalan bu yerlerin Müslüman ve soyca bir olan Osmanlı çoğunluğunun oturduğu bölgelerinde hepsi hûküm ve fiil bakımından, ana yurttan ayrılmaz bir bütündür.

(Bu maddeye göre; Kuzey Irak’ta Musul-Süleymaniye-Erbil ve Kerkük bölgelerindeki Türkler ile Kuzey Suriye’deki Raka-Halep-Antalya ve İskenderun- Hatay kesimindeki Türklerin ana yurttan koparılmayacağını belirtiyor; Kıbrıs, devletler hukuku bakımından Türkiye’ye ait olduğundan 1914 sonunda İngiltere’nin tek taraflı ilhakı hûkümsüz sayılıyordu.)

2.) Halkın serbest kaldıkları sırada (Haziran 1918), verdikleri oylarıyla ana yurda katılma kararını veren üç sancak 1. Kars (Oltu, Olur, Şenkaya, Ardahan), 2. Artvin, 3. Batum (Avara ve Çürüksu dahil) için gerekirse yeniden serbestçe oylama yapılmasını kabul ederiz.

3.) Türkiye ile sulh sırasında hukuki durumunun görüşülmesi kararlaştırılan Batı Trakya’nın geleceği de oralarda oturanların serbestçe verecekleri oylara göre belirtilmelidir.

4.) İslâm halifeliğinin, Osmanlı Saltanatının ve hûkümet’inin merkezi olan İstanbul şehri ile Marmara denizinin (Boğazlarla birlikte) güvenliği korunmalıdır. Bu şartlara uyularak, Akdeniz-Çanakkale ve Karadeniz-İstanbul Boğazlarının dünya ticareti ile ulaşımına açık tutulması için bizim de ilgili devletlere vereceğimiz karar geçerlidir.

5.) Azınlıkların hakları itilaf devletleri ile hasımları ve bir takım ortaklar arasında kararlaştırılan anlaşma esaslarına göre komşu ülkelerdeki Müslümanların da bu haklardan istifadeleri şartı ile kabul edilecek ve tarafımızdan sağlanacaktır.

6.) Millî ve iktisadî gelişmemize imkân vermek ve daha çağdaş, muntazam idare ile işleri yürütmek için, her devlet gibi bizim de gelişmemizi sağlamak üzere tam bir serbestliğe ulaşmamız, hayat varlığımızın temelidir. Bu sebeple, siyasî, adlî, malî ve diğerleri gibi gelişmemize engel olan sınırlamaların karşısındayız. Ortaya çıkacak devlet borçlarımızın ödeme şartları da bu esaslara aykırı olmayacaktır.

Yazı İçi

Gazi Mustafa Kemâl’in hazırladığı Mısakı Millî son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde yer alan FELÂHI VATAN GRUBUNUN 20 Ocak 1920 tarihli gizli toplantısında okundu. Hazırlanan metin bir değişiklikle 28 Ocak 1920’de Meclisin gizli toplantısında Edirne Mebusu Şeref Bey’in önergesi ile başkanlığa sunuldu. Heyecanlı bir konuşma yapan Şeref Bey, konuşmasının sonunda AHDİ MİLLÎ’yi okudu.

Ve şöyle dedi:

– “Türk Milleti ya bu ahdin şartlarını yerine getirecek ya da bu yolda şerefle silinip gidecek, fakat asla esir olmayacaktır.”

Bu sözler alkışlara sahne oldu. Oy birliği ile MisakI Millî kabul olundu. Gizli olarak alınmış bulunan bu kararın uygulamaya konulabilmesi için yayınlanması ve duyurulması gerekiyordu.

Bu işte, yine ateşli bir takipçisi olarak Şeref Bey’i görüyoruz. 17 Şubat 1920 tarihli Meclis toplantısında şu takriri okuyor:

“Mebuslar Meclisi Yüce Başkanlığına; Ahdi Millî’nin bütün dünya parlamentolarına ve ülke basını ile dünya basınına tebliğ edilmesini ve öncellikle müzakeresini teklif ederim.” Edirne Mebusu Şeref

Teklif oylandı ve kabul edildi. Böylece Türk Millî Mücadelesinin hem ana programı, hem de TÜRKİYE’NİN MİLLÎ SINIRLARINI BELİRTEN BU ALTI MADDELİK karar gazeteler vasıtası ile dünya ya ilân edildi.

Böylece Anadolu’da başlayan Millî Mücadele, İstanbul’daki Mebuslar Meclisince de kabulüyle de onaylanarak ve de tasdik edilmiş oluyordu.

Her millet birçok kuvvetlerin asırlar süren karışma ve kaynaşmasından hâsıl olmuştur. Hamdullah Suphi Tanrıöver…

YAZAR: Orhan ORGARUN

Cevap bırakın

ssd vds
ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds